ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Informácie o kooperačnom programe Interreg a o našom podajatí cezhraničnej spolupráce:

Účastníci projektu / spolupracujúce strany :

TBA RACING, Sipossa 30, 93601 Šahy a M&B Autó és Motor Sport Egyesület, Rákóczi út 32/A, 2344 Dömsöd.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je poskytnúť komplexný bezpečnostný program pre 11–15-ročné deti základných a špeciálnych škôl. Podujatia uskutočnia dva tímy, a to TBA Racing Šahy a TJ M&B Auto a Moto Dömsöd (Maďarsko). Každopádne poskytneme rovnaké príležitosti aj pre znevýhodnené a postihnuté deti, aby aj ony mohli zažiť svet motoristického športu. Tieto podujatia uskutočníme v nadväznosti na našu dlhodobú spoluprácu, čím sa posilní aj náš dlhodobý vzťah. Dve podujatia projektu sa uskutočnia v Šahách, ďalšie dve v maďarskom meste Dömsöd, a to pre 60 žiakov (30 šahanských a 30 z maď. Dömsödu) základných a špeciálnych škôl, vrátane znevýhodnených a zdravotne postihnutých detí. V rámci týchto projektových činností si osvoja nielen pravidlá cestnej premávky, ale aj správne formy zodpovedného konania v krízových situáciách, ktoré v daných situáciách môžu zachrániť životy.

V rámci týchto podujatí sa uskutoční profesionálna teoretická a praktická príprava, zameraná na pravidlá cestnej premávky, aj na pravidlá jazdy na pretekárskych dráhach, ktorú vykonajú naši pretekári a inštruktori. Touto činnosťou položíme základy programu rozvoja cestnej bezpečnosti, ktorý v budúcnosti by pre ďalšie stovky detí zabezpečil príležitosť zúčastniť sa profesijného odborného vzdelávania, kde by si osvojili nielen pravidlá cestnej premávky, ale aj správne formy zodpovedného konania v krízových situáciách. Pomocou našich odborných inštruktorov dovtedy môžu cvičiť a trénovať spoznanie krízových situácií, kým sa to nestane reflexným návykom. Považujeme za dôležité, aby projekt bol cezhraničného charakteru, nakoľko podľa našej mienky deti v pohraničnej oblasti nie sú vo vzájomnom styku, školy nedokážu zabezpečiť dostatočný priestor na stmelenie mladých ľudí z pohraničnej oblasti, na vytváranie priateľských, ba i družobných stykov. Budúcnosť motorizmu vidíme v deťoch, sme presvedčení, že pomocou priateľských vzťahov vytvorených v mladom veku tieto deti dokážu popularizovať a rozvíjať motorizmus.

Informácie o programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko :

Cieľom programu je napomáhať spoločnému rozvoju slovensko-maďarských prihraničných regiónov s finačnou podporou Európskej únie. Posilňuje význam podpory územnej spolupráce ako súčasť kohéznej politiky , podporuje rozvoj cezhraničných hospodárskych a sociálnych iniciatív a nadnárodnej spolupráce na oboch stranách hranice.

Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európsky fond regionálneho rozvoja ( EFRR ).

Kvôli ďalším infomáciám navštívte nasledovné webové stránky :  www.skhu.eu alebo www.rdvegtc-spf.eu

*Táto webstránka a obsah tohto článku nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie